موږ سره اړیکه

34.5553494, 69.207486

Contact information

د ښار جوړولو او ځمکو وزارت
0712 230 20 (0) 93+
info@mudl.gov.af