د وزارت د اطلاع رسونې مرجع مسوولین

  1. طرزالعمل رسیده گی به شکایت از عدم دریافت اطلاعات
  2. میکانیزیم داخلی ریاست اطلاعات وارتباط عامه برای پاسخ دهی به درخواست های اطلاع رسانی
  3. پالیسی نشراتی وزارت شهرسازی و اراضی

 

نام

وظیفه

شماره تماس

ایمیل آدرس

حشمت ناصری

رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگو

۰۷۷۸۱۱۱۳۸۵

Hashmat.nasiri@mudl.gov.af

مرضیه رضایی

آمر نشرات

۰۷۷۲۸۴۴۹۶۷

Marzia.rezaiy@mudl.gov.af