د حکومتوالۍ اسناد

# اسناد حکومتداری   تاریخ نشر در ویب سایت
۱ قانون تنظیم امور زمینداری   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲ تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم امور زمینداری   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳ قانون استملاک   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۴ تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون استملاک   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۵ پالیسی ملی زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۶ پالیسی مسکن   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۷ پالیسی تساوی جندر   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۸ مقرره طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۹ مقرره استملاک پروژه های خطی و امتدادی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۰ مقرره ثبت ملکیت های غیر رسمی شهری   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۱ ستراتیژی تطبیقی پالیسی ملی زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۲ ستراتیژی جلوگیری از غصب بیشتر زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۳ ستراتیژی تطبیقی ارتقای اداره اراضی افغانستان به یک نهاد عصری   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۴ ستراتیژی ارتباطات وزارت   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۵ ستراتیژی عملیاتی اراضی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۶ طرز العمل اجاره دهی زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۷ طرز العمل انتقال و تبادله زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۸ طرز العمل تصفیه زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۹ طرزالعمل بانک زمین های دولتی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۰ طرزالعمل کمیته تشخیص وانتخاب زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۱ فرمان ۳۰۵ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۲ فرمان ریاست جمهوری در مورد ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۳ فرمان رئیس جمهور در مورد تشخیص و توزیع زمین مناسب برای عودت کننده گان، بی جا شده گان داخلی و ورثه شهدای نیرو های دفاعی و امنی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۴ حکم ریاست جمهوری در مورد انفاذ مقرره تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۵ حکم ریاست جمهوری در مورد توظیف سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۶ حکم ریاست جمهوری در مورد انفاذ مقرره استملاک پروژه های خطی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۷ نقشه راه تنظیم امور زمینداری   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۸ تفاهم نامه بند کجکی شماره دوم   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۹ تفاهمنامه با شرکت المدینه در مورد انجام مطالعات ابتدایی اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۰ تفاهمنامه برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۱ تفاهمنامه تطبیق برنامه کمپلکس اداری دارالامان   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۲ تفاهمنامه تهیه و توزیع سند ملکیت   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۳ تفاهمنامه در مورد ادغام تشکیل و انتقال مدیریت املاک ریاست عمومی املاک دولتی    ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۴ تفاهمنامه در مورد استملاک ملکیت های عقاری تحت پروژه بند شاه وعروس    ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۴ تفاهم نامه ادغام تشکیل و انتقال مدیریت املاک ریاست عمومی املاک دولتی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۵ تفاهمنامه واگذاری زمین برای استقرار موقت بی جا شده گان   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۶ مقرره طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله   ۲۶ کب کال ۱۳۹۸
۳۷

مصوبه شماره (۵) کابینه ج.ا.ا.– مقرره طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله

  ۲۶ کب کال ۱۳۹۸
۳۸

طرزالعمل بهسازی ساحات غیر پلانی

  وږي کال ۱۳۹۹ ۳۰ 
۳۹ Environmental and Social Management Plan (ESMP)   ۲۹ وری کال ۱۴۰۰
۴۰ Grievance Redress Mechanism (GRM) Operations Manual   ۲۹ وری کال ۱۴۰۰
۴۱ طرزالعمل جندر   ۱۹ غویی کال ۱۴۰۰