د حکومتوالۍ اسناد

# اسناد حکومتداری   تاریخ نشر در ویب سایت
۱ قانون تنظیم امور زمینداری   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲ تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم امور زمینداری   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳ قانون استملاک   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۴ تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون استملاک   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۵ پالیسی ملی زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۶ پالیسی مسکن   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۷ پالیسی تساوی جندر   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۸ مقرره طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۹ مقرره استملاک پروژه های خطی و امتدادی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۰ مقرره ثبت ملکیت های غیر رسمی شهری   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۱ ستراتیژی تطبیقی پالیسی ملی زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۲ ستراتیژی جلوگیری از غصب بیشتر زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۳ ستراتیژی تطبیقی ارتقای اداره اراضی افغانستان به یک نهاد عصری   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۴ ستراتیژی ارتباطات وزارت   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۵ ستراتیژی عملیاتی اراضی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۶ طرز العمل اجاره دهی زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۷ طرز العمل انتقال و تبادله زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۸ طرز العمل تصفیه زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۱۹ طرزالعمل بانک زمین های دولتی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۰ طرزالعمل کمیته تشخیص وانتخاب زمین   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۱ فرمان ۳۰۵ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۲ فرمان ریاست جمهوری در مورد ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۳ فرمان رئیس جمهور در مورد تشخیص و توزیع زمین مناسب برای عودت کننده گان، بی جا شده گان داخلی و ورثه شهدای نیرو های دفاعی و امنی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۴ حکم ریاست جمهوری در مورد انفاذ مقرره تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۵ حکم ریاست جمهوری در مورد توظیف سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۶ حکم ریاست جمهوری در مورد انفاذ مقرره استملاک پروژه های خطی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۷ نقشه راه تنظیم امور زمینداری   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۸ تفاهم نامه بند کجکی شماره دوم   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۲۹ تفاهمنامه با شرکت المدینه در مورد انجام مطالعات ابتدایی اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۰ تفاهمنامه برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۱ تفاهمنامه تطبیق برنامه کمپلکس اداری دارالامان   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۲ تفاهمنامه تهیه و توزیع سند ملکیت   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۳ تفاهمنامه در مورد ادغام تشکیل و انتقال مدیریت املاک ریاست عمومی املاک دولتی    ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۴ تفاهمنامه در مورد استملاک ملکیت های عقاری تحت پروژه بند شاه وعروس    ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۴ تفاهم نامه ادغام تشکیل و انتقال مدیریت املاک ریاست عمومی املاک دولتی   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۵ تفاهمنامه واگذاری زمین برای استقرار موقت بی جا شده گان   ۵ لړم کال ۱۳۹۸
۳۶ مقرره طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله   ۲۶ کب کال ۱۳۹۸
۳۷

مصوبه شماره (۵) کابینه ج.ا.ا.– مقرره طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله

  ۲۶ کب کال ۱۳۹۸
۳۸

طرزالعمل بهسازی ساحات غیر پلانی

  وږي ۳۰ کال ۱۳۹۹