گالری رسانه

احداث شهر های جدید در کابل - هرات - ننگرهار و قندار

احداث شهر های جدید در کابل - هرات - ننگرهار و قندار

تلویزیون یک، مجله‌ی صبح - ساخت شهرهای جدید برای ولایت‌های کابل، ننگرهار، قندهار و هرات

تلویزیون یک، مجله‌ی صبح - ساخت شهرهای جدید برای ولایت‌های کابل، ننگرهار، قندهار و هرات

ښاري پراختیا ستراتیژیک پلان لسمه برخه

Strategic Development Framework Part (10)

پلان انکشاف ستراتیژیک بخش دهم

پلان انکشاف ستراتیژیک بخش نهم

ښاري پراختیا ستراتیژیک پلان نهمه برخه

Strategic Development Framework Part (09)

Strategic Development Framework Part (08)

ښاري پراختیا ستراتیژیک پلان اتمه برخه

پلان انکشاف ستراتیژیک بخش هشتم

Strategic Development Framework Part (07)

پلان انکشاف ستراتیژیک بخش هفتم

ښاري پراختیا ستراتیژیک پلان اوومه برخه

Pagination