مدیرعمومی تحریرات

it_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۱۰:۱
کاریابی

Publish Date

Closing Date

وزارت شهرسازی و اراضی:

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و اراضی از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی  و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و اراضی از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و اراضی وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری  طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری
تهیه مسکن
زیربنا
ساختمانهای عامه
تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد
تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

 

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Admin-Clerical
Employment Type: Full Time
Salary: رتب و معاش
Vacancy Number: 49-90-001-021
No. Of Jobs: 1
City: kabul
Organization: وزارت شهرسازی و اراضی
Years of Experience: 1 سال
Contract Duration: دایمی
Gender: Male/Female
Education: رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های های اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد،
Close date: 29 May, 2021

Job Description:

عنوان وظیفه: مدیرعمومی تحریرات

بست:       4

وزارت شهرسازی و  اراضی

 ریاست دفتر

موقعیت پست:   کابل

تعداد پست:   1

گزارشده به:   آمریت اسناد و ارتباط

گزارش­گیر از

کارمندان تحت اثر( مطابق ساختار  تشکیلاتی )

هدف وظیفه

مدیریت و نظارت از تکثیر و ارسال احکام، فرامین، مصوبات و هدایات مقامات ذیصلاح به ریاست های ذیربط اداره به منظور ارائه خدمات معیاری، در مطابقت با پلان و استراتیژی ملی وزارت

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی

تحریر و تهیه مکاتیب و پیشنهادات به مقام وزارت، تهیه و تکثیر مکاتیب و هدایات مقام وزارت، تنظیم آجندای جلسات اداری، هیأت رهبری وزارت، تکثیر فرامین احکام و هدایت مقامات ذیصلاح توسط مدیریت های مربوطه جهت تطبیق بهتر امور.

• پیگیری مصوبات مجلس کابینه و شورای محترم وزیران.

• حصول اطمینان از اجراات پیرامون ابلاغ و تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران، فرامین و احکام مقام ریاست جمهوری و هدایات مقام وزارت و ارائه گزارش آن بمقام وزارت و مراجع ذیصلاح.

• حصول اطمینان از فهرست اسناد واصله از ریاست های مربوطه به آرشیف جهت حفظ و نگهداری.

• تهیه و ترتیب پیشنهادات و مکاتیب مورد ضرورت عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری.

• تنظیم آجندای جلسات اداری هیأت رهبری وزارت و ارسال اسناد تصامیم اتخاذ شده جلسات به ریاست ها و شعبات ذیربط.

وظایف مدیریتی

تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره.

• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.

• مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.

• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.

• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

تامین ارتباط کاری با سایر وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی و غیر دولتی به منظور انسجام بهتر امور.

 

Job Requirements:

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های های اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، روانشناسی، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، مردم شناسی، باستان شناسی، فلسفه، مدیریت آموزشی، ادبیات، ژورنالیزم، ارتباطات، جامعه شناسی، حکومتداری از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل یا خارج کشور و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

تجربه کاری

داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

• کاندید خلاف رشته با داشتن حد اقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می باشد.

مهارتهای لازم

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

• مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی

 (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

Submission Guideline:

رهنمود ارسال اسناد و اوراق لازم بستهای سوم و چهارم وزارت شهرسازی و اراضی


به اطلاع آنعده متقاضیان که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های سوم و چهارم  خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت  شهرسازی و اراضی اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت ج.ا.ا "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند"
کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از طریق ویب سایت های (www.acbar.org, www.mudl.gov.af www.iarcsc.gov.af, www.jobs.af  ) لایحه وظایف بستهای اعلان شده را در یافت نموده و جهت اخذ فورمه های در خواستی بست های اعلان شده به شعبه پذیرش آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
کاندیدان محترم فورمه های درخواستی را بشکل دقیق مطابق معیار ها و شرایط که در لایحه وظایف همان بست تذکر بعمل آمده  خانه پری نمایند.
کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم در خواستی نمایند.
از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درهنگام ثبت نام با خود داشته و ضم فورم درخواستی نمایند.
کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکرد  شان درهنگام ثبت نام ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد درهنگام ثبت نام همزمان ضم فورم درخواستی نمایند.
به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده ضمیمه اسناد نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان جعلی تثبیت گردد، شخص کاندید از پروسه حذف گردیده و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
کاندیدان محترم تنها می توانند دریک بست خود شانرا کاندید نمایند و همزمان در دو یا بیشتر از آن نمیتوانند کاندید نمایند، در صورت مشاهده فورم در خواستی شما در بیشتر از یک بست، از پروسه حذف میگردند.
کاندیدان مکلف اند تمامی مراحل ثبت نام را با ذکر مشخصات خواسته شده، اسناد تحصیلی و تجارب کاری شانرا بطور دقیق خانه پری نموده و به مسئول توزیع فورم تسلیم نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی وزارت شهر سازی و اراضی

https://w.mudl.gov.af/dr/media/143

آدرس: وزارت شهرسازی و اراضی واقع مکرو ریان سوم مقابل مطبع آزادی.

شماره تماس-0202300742

 

Submission Email:

no

http://www.acbar.org/jobs/75540/