پروژه پلانگذاری شهرک های معلمین

پروژه پلان‌گذاری شهرک‌های معلمین در سال ۱۳۸۷ خورشیدی به منظور تهیه سرپناه و تشویق هرچه بیشتر معلمین به بهبود سیستم تعلیمی در کشور در تفاهم با وزارت های معارف، مالیه، زراعت و وزارت شهرسازی و اراضی ایجاد گردیده است.

سروی و تهیه پلان توپوگرافی ساحات شهرک ‌ها، تهیه پلان GIS و طرح‌ پلان تفصیلی بر اساس پلان توپوگرافی، طرح پلان سرک‌ها به اساس پلان های توپوگرافی و تفصیلی، طرح ‌پلان شبکه های آبرسانی و برق‌، محاسبات و تهیه لست مواد و لوازم مورد نیاز، ترتیب کتاب رهنمود شهرک‌ها و تسلیم‌دهی آن با پلان‌های طرح شده به وزارت معارف، خط اندازی و تهیه پلان‌های پیش ‌بینی فزیکی و مالی شهرک‌ها، ارائه گزارش پیشرفت پروژه، ترتیب و تصنیف مالی پروژه نظر به بودجه اختصاصی، ترتیب پلان‌های تدارکاتی و مالی از موارد عمده کار در این پروژه است.

به همین ترتیب؛ تکمیل کار سروی توپوگرافی ۱۱۳ شهرک معلمین، ویزه پلان تفصیلی ۱۰۵ شهرک معلمین و دیزاین ۹۴۰۹۸ نمره رهایشی برای اسکان معلمین در مساحت ۵۱۷۱۶ جریب زمین و توزیع ۷۴ هزار نمره رهایشی برای اسکان معلمین در ۲۸ ولایت کشوراز دستآورد های مهم این پروژه بوده و همچنان قرار است چهار شهرک معلمین در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر، ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، ولسوالی خاک جبار ولایت کابل و ولسوالی کجران ولایت دایکندی به زودی افتتاح گردد.