معینیت مالی و اداری

معینیت مالی و اداری با داشتن ۶ ریاست و ۱ آمریت در ساختار تشکیلاتی وزارت شهرسازی و اراضی فعالیت می‌کند. ریاست‌های تحت چتر این معینیت دارای وظایف و مسوولیت‌های ذیل می‌باشند:

ریاست مالی و حسابی: ریاست مالی وزارت شهرسازی و اراضی به مثابۀ ریاست حمایوی؛ مسئولیت مدیریت، نظارت و کنترول از پیشبرد امور مالی طرح و ترتیب بودجۀ عادی و انکشافی وزارت، مدیریت طرح و ترتیب بودجۀ سالانه متکی به منابع پولی و تطبیق آن در واحدهای مرکزی و ولایتی این وزارت را بر عهده دارد. حصول اطمینان از اخذ تخصیصات بودجۀ منظور شده توسط وزارت مالیه، نظارت و مراقبت از حواله‌ جات معاشات، خریداری و جمع قید امور مربوط به خزانه، و اجراآت فورمه‌های مصارف و اجرای حواله‌های اسعاری، از سایر وظایف این ریاست به شمار می‌رود.

ریاست عواید: وزارت شهرسازی و اراضی از جمله وزارت‌های عایداتی در چهارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و از اینرو ریاست متذکره مسئولیت تنظیم امور مربوط به عایدات و همچنان بلند بردن میزان عواید ملی به هدف رشد و خودکفایی اقتصادی را عهده‌دار است.

ریاست اداری: طرح و ترتیب پالیسی‌ها و رهنمودهای اداری با نظر داشت پالیسی عمومی وزارت شهرسازی و اراضی، نظارت، کنترول و بررسی از استفاده تجهیزات و وسایل دفتری و کمپیوتری دفاتر مرکزی و ولایتی، اولویت‌بندی در ارایۀ خدمات و پیشنهادات غرض اجراآت کاری به طور سیستماتیک، نظارت و کنترول از تطبیق پاليسی‌ها، طرزالعمل‌ها و ستندردها، پروتوکول‌های اداری و هم‌چنین حصول اطمینان از توسعه و تطبیق امور اجرایی فعالیت دارد. هم‌چنان تشخیص و پیشنهاد نیازمندی‌های بودجوی بر اساس پلان کار سالانه، نظارت و کنترول از سیستم ترانسپورت و سایر بخش‌های خدماتی نیز از سایر وظایف ریاست اداری می‌باشد.

ریاست تهیه و تدارکات: فراهم‌سازی اقلام مورد ضروت در وزارت، اعمار و بازسازی دفاتر کاری، به قرارداد سپردن پروژه‌ها، ترتیب پلان تدارکاتی و هماهنگی با تیم‌های حمایوی مرکز و ولایات از ساحات کاری این ریاست است.

ریاست منابع بشری: پلان‌گذاری، تنظیم و هماهنگی تطبیق مؤثر ستراتیژی مدیریت منابع بشری مبنی بر اصل شایستگی در امور مربوط به استخدام، نگهداری، انکشاف، انفصال و ارتباط مامورین و سایر وظایف مربوط به منابع بشری در مطابقت به قانون مامورین خدمات ملکی، مقررات و سایر اسناد تقنینی مربوط از اهداف ریاست منابع بشری به شمار می‌رود.

ریاست تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی: ریاست تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی مشخصاً در بخش‌های تکنالوژی معلوماتی، ارتباطی و سیستم‌سازی اداری فعالیت دارد. این ریاست همچنان مسئولیت دارد تا زمینۀ استفاده از سهولت‌های تکنالوژی در امر بهبود امور محوله، تامین شفافیت و تسریع آن در اجرای امور روزمره فعالیت دارد.

آمریت جندر: آمریت جندر در مطابقت به تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای حمایت و ایجاد مساوات و برابری زنان و مردان، و توانمندسازی آنان، تحت چتر معینیت مالی و اداری وزارت شهرسازی و اراضی فعالیت دارد. این آمریت، مطابق به دیدگاه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پالیسی جندر وزارت شهرسازی و اراضی؛ در راستای افزایش آگاهی کارمندان از قوانین نافذه و مساعد ساختن فضای عاری از خشونت برای مردان و زنان،‌ رفع تعصبات جنسیتی و همچنان تقویت حضور زنان در این وزارت فعالیت دارد.

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی

4 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1