معینیت امور ساختمان‌های عامه

مرکز دیزاین ساختمان های عامه و دولتی و ریاست های آتی تحت چتر این معینیت وظایف و مسوولیت های ذیل را عهده دار می باشند:

مرکز دیزاین ساختمان های عامه: مرکز دیزاین ساختمان‌های عامه به عنوان کانون طرح و دیزاین تمامی پروژه‌های عامه و دولتی فعالیت دارد.

ریاست عمومی طرح و دیزاین ساختمان‌های عامه: این ریاست عمومی با داشتن شش دیپارتمنت در بخش‌های طرح و دیزاین ساختمان‌های صحی و تعلیمی، رهایشی و صنعتی، ورزشی و فرهنگی، کمپلکس‌ اداری دارالامان، کمپلکس‌های اداری ولسوالی‌ها و اعمار مساجد و مرمت آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی و همچنان ریاست‌های  عملیاتی، ریاست بورد متخصصین و بورد کنترول تخنیکی فعالیت می‌کند.

ریاست نظارت و کنترول کیفیت: ریاست نظارت و کنترول کیفیت نیز از دیگر زیر مجموعه‌های معینیت امور ساختمان‌های عامه در وزارت شهرسازی و اراضی است.

این ریاست مسئولیت نظارت و کنترول از مواد ساختمانی، کنترول از تطبیق نتایج آزمایش‌های انجام شده و نظارت و کنترول از حالت فزیکی ساختمان‌ها مطابق به نقشه‌های ترتیب شده را بر عهده دارد.

ریاست تحقیق طرح و نظارت از نورم ها و کودهای ساختمانی: ریاست تحقیق طرح و نظارت از نورم‌ها و کودهای ساختمانی همچنان از زیر مجموعه‌های معینیت امور ساختمان‌های عامه در وزارت شهرسازی و اراضی است.

این ریاست روی تمامی طرح‌ها و نورم‌های دیزاین و ساختمان سازی تحقیقات را انجام داده و از تطبیق کودهای ملی و بین‌المللی ساختمانی در کشور نظارت می‌نماید.