تماس با ما

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

وزارت شهرسازی و اراضی
0712 230 20 (0) 93+
info@mudl.gov.af