ادارات تحت چتر وزارت

اداره انکشاف انجنیری و مهندسی افغانستان: اداره انکشاف انجینیری و مهندسی افغانستان طبق احکام مندرج فصل سوم قانون شهرسازی و اراضی در ساختار وزارت شهرسازی و اراضی ایجاد و تحت نظر مستقیم مقام این وزارت فعالیت می‌نماید. این اداره به منظور رعایت اصول شهرسازی، مهندسی و انجینیری وظایف صدور جواز فعالیت، طرح و ترتیب پلان‌ها جهت رشد و توسعه فرهنگ و ارزش‌های ملی در عرصه‌‌های شهرسازی و اراضی، تنظیم مناسبات میان عرضه کنند گان فعالیت‌های شهرسازی و ساختمانی و متقاضیان این خدمات، ترویج اصول و معیارهای شهرسازی و مهندسی را انجام می‌دهد.

اداره رسیدگی به تخلفات ساختمانی: اداره رسیده‌گی به تخلفات ساختمانی تحت نظر مستقیم مقام وزارت شهرسازی و اراضی فعالیت می‌نماید. طرح و ترتیب پالیسی‌ها جهت رسیده‌گی به تخلفات شهری و ساختمانی در سراسر افغانستان، نظارت از چگونگی تطبیق این پالیسی‌ها توسط شاروالی‌ها و رسیدن به یک وضعیت مطلوب شهری و تنظیم امور ساختمانی از وظایف و مسوولیت‌های این اداره می‌باشد.