Governance Documents

# Governance Documents       Date of Upload
۱ قانون تنظیم امور زمینداری - (Land Management Law (LML))   27 Oct 2019
۲ تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم امور زمینداری  - (Amendment to LML)   27 Oct 2019
۳ قانون استملاک  - (Land Acquisition Law (LAL))   27 Oct 2019
۴ تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون استملاک - (Amendment to LAL)   27 Oct 2019
۵ پالیسی ملی زمین - (National Land Policy)   27 Oct 2019
۶ پالیسی مسکن - (Housing Policy)   27 Oct 2019
۷ پالیسی تساوی جندر - (Gender Policy)   27 Oct 2019
۸ مقرره طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله - (Qabala Regulation)   27 Oct 2019
۹ مقرره استملاک پروژه های خطی و امتدادی - (Linear Projects Regulation)   27 Oct 2019
۱۰ مقرره ثبت ملکیت های غیر رسمی شهری - (Informal Urban Areas Regulation)   27 Oct 2019
۱۱ ستراتیژی تطبیقی پالیسی ملی زمین - (Land Policy Implementation Strategy)   27 Oct 2019
۱۲ ستراتیژی جلوگیری از غصب بیشتر زمین - (Land Restitution Strategy)   27 Oct 2019
۱۳ ستراتیژی تطبیقی ارتقای اداره اراضی افغانستان به یک نهاد عصری - (ARAZI Upgrading Strategy)   27 Oct 2019
۱۴ ستراتیژی ارتباطات وزارت - (MUDL Communication Strategy)   27 Oct 2019
۱۵ ستراتیژی عملیاتی اراضی - (ARAZI Operational Strategy)   27 Oct 2019
۱۶ طرز العمل اجاره دهی زمین - (Land Lease Procedure)   27 Oct 2019
۱۷ طرز العمل انتقال و تبادله زمین - (Land Transfer Procedure)   27 Oct 2019
۱۸ طرز العمل تصفیه زمین - (Land Clearance Procedure)   27 Oct 2019
۱۹ طرزالعمل بانک زمین های دولتی - (State Land Bank Procedure)   27 Oct 2019
۲۰ طرزالعمل کمیته تشخیص وانتخاب زمین - (Land Selection and Identification Committee Procedure)   27 Oct 2019
۲۱ فرمان ۳۰۵ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان - (PD #305)   27 Oct 2019
۲۲ فرمان ریاست جمهوری در مورد ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن - (PD Merging of ARAZI & MUDH)   27 Oct 2019
۲۳ فرمان رئیس جمهور در مورد تشخیص و توزیع زمین مناسب برای عودت کننده گان، بی جا شده گان داخلی و ورثه شهدای نیرو های دفاعی و امنی - (PD Land Distribution to Returnees and IDPs)   27 Oct 2019
۲۴ حکم ریاست جمهوری در مورد انفاذ مقرره تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری - (PD on Enforcement of Informal Urban Areas Regulation)   27 Oct 2019
۲۵ حکم ریاست جمهوری در مورد توظیف سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی - (PD on Appointment of Acting Minister of MUDL)   27 Oct 2019
۲۶ حکم ریاست جمهوری در مورد انفاذ مقرره استملاک پروژه های خطی - (PD on Enforcement of Linear Project Regulation)   27 Oct 2019
۲۷ نقشه راه تنظیم امور زمینداری - (Land Administration Road-map)   27 Oct 2019
۲۸ تفاهم نامه بند کجکی شماره دوم - (MoU on Kajaki Dam)   27 Oct 2019
۲۹ تفاهمنامه با شرکت المدینه در مورد انجام مطالعات ابتدایی اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات - (MoU with Almadina Company)   27 Oct 2019
۳۰ تفاهمنامه برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان - (MoU on Afghanistan Land Pricing)   27 Oct 2019
۳۱ تفاهمنامه تطبیق برنامه کمپلکس اداری دارالامان - (MoU on Darulaman Administrative Complex Program)   27 Oct 2019
۳۲ تفاهمنامه تهیه و توزیع سند ملکیت - (MoU on OC Distribution)   27 Oct 2019
۳۳ تفاهمنامه در مورد ادغام تشکیل و انتقال مدیریت املاک ریاست عمومی املاک دولتی  - (MoU on Merger of AMLAK)   27 Oct 2019
۳۴ تفاهمنامه در مورد استملاک ملکیت های عقاری تحت پروژه بند شاه وعروس  - (MoU on Shah wa Aros Dam)   27 Oct 2019
۳۴ تفاهم نامه ادغام تشکیل و انتقال مدیریت املاک ریاست عمومی املاک دولتی - (MoU on Merger of AMLAK)   27 Oct 2019
۳۵ تفاهمنامه واگذاری زمین برای استقرار موقت بی جا شده گان - (MoU on IDPs Temporary Sattlement)    27 Oct 2019