پروژه شهرک های رهایشی و صنعتی قالین

پروژه شهرک های رهایشی و صنعتی قالین در سال ۱۳۹۶ ایجاد و هم اکنون در ولایات بلخ، کندز، ننگرهار و کابل در حال تطبیق است.

رشد و ترویج صنعت قالین، ایجاد فرصت های کار، تولید و بهبود معیشت صنعت کاران عودت کننده، جذب سرمایه گذاری، تقویت اقتصاد محلی و ملی، بستر سازی فضای کار و بازار پایدار تولید و صدور قالین از اهداف اساسی این پروژه است.

از طریق این پروژه تا کنون؛ کار دیزاین پروژه شهرک های رهایشی و صنعتی قالین در دو راهی حیرتان ولایت بلخ، قاسم آباد بهسود ولایت ننگرهار، دشت عسقلان ولایت کندز و ولسوالی شکر دره ولایت کابل شامل ساحات رهایشی، صنعتی، خدماتی و زیربنایی تکمیل و مراحل نخست کار ساختمانی در برگیرنده حفر چاه تحقیقاتی، تست خاک و احداث سرک ها آغاز گردیده است.

هزینه مجموعی پروژه ها ؛ بالغ بر بیش از ۱۲۱ میلیون دالر امریکایی گردیده و از این رقم تا کنون پرداخت ۳۰ میلیون دالر امریکایی از سوی وزارت مالیه تعهد گردیده است.

قرار است عنقریب کار سروی و دیزاین پنج شهرک جدید رهایشی و صنعتی ولسوالی بت خاک کابل، ولسوالی اندخوی فاریاب، ولسوالی آقچه جوزجان، ولسوالی شیخ مصری ننگرهار و شهرک جدید ولایت بامیان آغاز گردد.