پروژه ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی و مساجد

این پروژه به منظور نظرداشت اهمیت و پیشینه تاریخی و فرهنگی آثار و بنا های بجا مانده از تمدن کهن در کشور، در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ایجاد گردیده است.

سروی، مطالعات و آسیب شناسی آبدات تاریخی، طرح و دیزاین نقشه‌ها و اسناد تخنیکی پروژه‌های آبدات تاریخی، ترتیب مشخصات جامع تخنیکی، ترتیب بل احجام کار، نظارت از پروژه ‌های تحت کار، تحکیم، مستند سازی آبدات و تهیه دیتابیس آبدات تاریخی در 34 ولایت کشور از عمده ترین اهداف پروژه ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی و مساجد است.

بازسازی آبدات تاریخی از بعد نظرداشت حفظ اصالت تاریخی و بافت های فرهنگی و هنری نسل های گذشته؛ متفاوت از سایر امور ساختمانی بوده، مراحل مطالعات و اسناد سازی آن از رهگذر حفظ نمادی از تاریخ کهن و تلقین هویت اصیل زنده گی پیشنیان به نسل امروز و فردا یک امر ضروری تلقی می گردد.

 از طریق این پروژه هم اکنون کار ترمیم و بازسازی ۷ آبده تاریخی شامل ترمیم و بازسازی مسجد پل خشتی و قصر باغ بالا در کابل، حرمسرای کندهار، مسجد جامع هرات و اعمار بنای بیرق یاد بود تپه وزیر محمد اکبر خان، حضیره شهدای پارلمان در کابل و اعمار مسجد خرقه مبارک در شهر فیض آباد بدخشان جریان داشته که عنقریب تکمیل می گردد. به همین ترتیب ۹ پروژه ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی در ولایات مختلف در پروسه تدارکاتی و ۸ پروژه دیگر در مرحله مطالعات و طرح و دیزاین قرار دارد.