معینیت امور شهرسازی

معینیت امور شهرسازی با داشتن ۸ ریاست در ساختار تشکیلاتی وزارت شهرسازی و اراضی فعالیت می‌کند. ریاست‌های تحت چتر این معینیت دارای وظایف و مسئولیت‌ها‌ ذیل می‌باشند:

ریاست سیستم معلومات مدیریت شهری (UMIS): این ریاست مسئولیت مدیریت آنلاین پروژه‌های شهری و ساختمانی، تقویت هماهنگی میان ادارات سکتور شهری، ثبت معلومات از پیشرفت کار و برنامه‌ها در یک سیستم واحد، ارایه معلومات از چگونگی تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌ها به عامۀ مردم و ادارات همکار، ارایه خدمات معیاری شهری و تامین شفافیت در تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌ها را دارار است.

ریاست طرح پلان‌های انکشاف منطقوی: تهیه و ترتیب پلان‌های انکشاف منطقوی تمامی ولایات کشور، تهیه و ترتیب پالیسی‌ها، استراتیژی‌ها، قوانین، مقررات و طرزالعمل‌های کاری بخش‌های مربوطه جهت طرح، ترتیب و تطبیق پلان‌های نهایی و در دسترس قرار دادن آن‌ به ارگان‌های ذیربط به هدف انسجام پلان‌ها و برنامه‌ها و هم‌چنان ایجاد میکانیزم جهت هماهنگ‌سازی و انسجام امور پلان گذاری در خصوص استفاده مؤثر از تحقیقات، مطالعات و پلان‌های طرح شده، از وظایف این ریاست است.

ریاست انکشاف چهارچوب شهری و زون بندی شهری: این ریاست مسئول طرح و ترتیب چهارچوب پلان‌گذاری شهری برای شهرها، طراحی شهری، زون‌بندی ساحات رهایشی، تجارتی، تعلیمی و تحصیلی و ساحات سبز در تمامی شهرهای کشور جهت تعیین مسیر انکشاف شهرها تا پنجاه سال آینده از جمله وظایف این ریاست می‌باشد.

ریاست دیزاین زیربناهای تخنیکی: تهیۀ پلان مهندسی و پلان‌های تخنیکی، طرح و ترتیب و ویزۀ زیربناهای تخنیکی شهرک‌های دولتی و خصوصی با دیزاین زیربناهای تخنیکی از وظایف این ریاست می‌باشد.

ریاست سروی مطالعات تخنیکی: ریاست سروی مطالعات تخنیکی وظیفه دارد تا قبل از تطبیق هر پروژه در چهارچوب وزارت شهرسازی و اراضی، سروی ساحوی، طرح و ترتیب پلان‌های انکشافی مربوطه، سروی توپوگرافی، منابع مدیریت پروژه و تحلیل و ارزیابی ساحۀ مورد نظر را انجام دهد.

ریاست تنظیم امور آبرسانی و کانالیزاسیون: این ریاست مسئولیت طرح پلان‌های استراتیژیک در بخش آبرسانی و کانالیزاسیون؛ بررسی و نظارت بر عملکرد زون‌های مختلف آبرسانی شهری، نظارت تخنیکی و محیط زیستی از شرکت‌های خصوصی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری؛ تسهیل پروژه‌های آبرسانی مربوط به وزارت؛ تهیه و ترتیب مقررات، قواعد، رهنمودها در امور آبرسانی، کانالیزاسیون و اثرات محیط زیستی را بر عهده دارد.

ریاست حفاظت از شهرهای قدیم: این ریاست مسئول احیاء، بازسازی، مرمت، حفظ و مراقبت از شهرهای قدیم افغانستان و آبدات تاریخی در سراسر کشور به هدف حفظ و تقویت هویت فرهنگی افغانستان است.

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی

4 weeks ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1