شماره های تماس دفتر مقام، معینیت ها و روسا

اسم

وظیفه

شماره تماس

آدرس دفتر

 

 ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

۰۲۰۲۳۰۰۷۱۲

وزارت شهرسازی و اراضی

اسحاق اکبری

هماهنگ کننده دفتر مقام وزارت

۰۷۸۹۱۱۱۱۵۵

۰۷۹۴۲۲۲۵۵۵

وزارت شهرسازی و اراضی

محمد علی سلیمی

سکرتر دفتر مقام وزارت

۰۷۹۹۰۳۰۰۰۶

۰۲۰۲۳۰۰۳۳۹

وزارت شهرسازی و اراضی

سیف الرحمن لودین

معینیت امور مسکن

۰۷۷۷۴۱۲۴۲۳

وزارت شهرسازی و اراضی

ناصر صدیقی

معینیت مالی و اداری

۰۷۹۶۱۱۶۶۶۶

وزارت شهرسازی و اراضی

نذیر

معینیت امور ساختمان های عامه

۰۷۰۰۰۱۲۴۵۵

قصبه جوار تصدی خانه سازی

حمید هاشمی

معینیت امور شهرسازی

۰۷۱۱۱۱۱۰۳۶

وزارت شهرسازی و اراضی

احمد صمیم

معینیت امور زمینداری

۰۷۹۴۱۹۳۱۹۳

دارالامان، جوار قصر

مصطفی سربلند

معینیت امور خصوصی سازی

۰۷۹۹۰۰۵۵۴۳

سینمای پامیر تعمیر ۱۴ منزله