سکتور ورزش

sakina_admin
سپورت

Due

-

طی پنج سال اخیر؛ موازی ۴۹۷ جریب زمین دولتی برای اعمار میدان های کرکت در ۱۶ ولایت، موازی ۱۴ جریب زمین دولتی برای اعمار اکادمی های کرکت در ۱۰ ولایت و همچنان موازی ۵۶۹ جریب زمین دولتی به مقاصد مختلف ورزشی در ۱۶ ولایت به جانب ادارات تطبیق کننده انتقال گردیده است.

وزارت شهرسازی و اراضی مجموعاً ۶ پروژه بزرگ دیگر شامل 4 ساختمان اداری آمریت‌های تربیت بدنی و ورزش و اعمار دو میدان کرکت را تحت کار دارد.