سکتور زراعت

sakina_admin
زراعت

Due

-

وزارت شهر سازی و اراضی در دو سال اخیر موازی 1663 جریب زمین دولتی را به هدف تقویت زراعت در کشور به جانب وزارت زراعت انتقال داده است.

این مساحت زمین شامل 500 جریب زمین در ولایت تخار جهت احداث فارم تحقیقاتی، 500 جریب زمین در ولایت بلخ جهت احداث فارم تحقیقاتی للمی، 309 جریب زمین در کابل بدیل زمین فارم پیله وری دارالامان، 350 جریب زمین در ولایت فراه جهت احداث فارم تحقیقاتی، 4 جریب در ولایت دایکندی جهت اعمار گدام استراتیژیک غله جات، 11 جریب زمین در ولایت دایکندی جهت اعمار تعمیر آمریت ترویج می باشد.

وزارت شهر سازی و اراضی همچنان کار تطبیق چهار پروژه سکتور زراعت شامل اعمار بند آبیاری و اعمار تعمیر آمریت ترویج ولسوالی فرخار ولایت تخار، اعمار کلینیک صحی حیوانی در ولایت کاپیسا و اعمار تعمیر اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را در کابل تحت کار دارد.