برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان

sakina_admin
برنامه قیمت گذاری

Due

-

برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان در سال ۱۳۹۷ به منظور تعیین حد اقل قیمت زمین و ملکیت های شخصی و دولتی ایجاد گردیده است. تطبیق پالیسی ملی زمین، جمع آوری قیمت های تقریباَ واقعی زمین و ملکیت های دولتی و شخصی در معاملات کرایی، گرویی و خرید و فروش، دسترسی به معلومات با اعتبار در طرح و تطبیق پالیسی ها و پلانگذاری های اقتصادی، کاهش فساد اداری در معاملات زمین و ملکیت، افزایش عواید ملی و جذب سرمایه گذاری سکتور خصوصی از اهداف مهم این برنامه ملی است.

کار عملی این برنامه در اواخر سال ۱۳۹۷ خورشیدی آغاز و تا کنون ۲۸۷۰۰ نمونه از قیمت زمین و ملکیت ها شامل قیمت کرایه، رهن و فروش جایداد های شخصی و دولتی جمع آوری و از این رقم؛ حدود ۲۰ هزار نمونه ثبت سیستم قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان گردیده است. در مرحله بعدی با برگزاری ورکشاپ های علمی؛ ارقام جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفته و سپس از طریق آنلاین قابل دسترس خواهد بود.