برنامه ساختمان های عامه و دولتی

sakina_admin
ساختمان های عامه و دولتی

Due

-

برنامه ساختمان های عامه و دولتی وزارت شهرسازی و اراضی عمدتاً به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم و عرضه خدمات بهتر به هموطنان در بخش طرح و تطبیق پروژه های ساختمانی عامه و دولتی کشور فعالیت می نماید.

از طریق این برنامه تا کنون 565 پروژه شامل ساختمان ادارات دولتی، کلنیک های صحی، ورزشگاه ها، کتابخانه ها، موزیم، کودکستان ها، مساجد و اماکن تعلیمی و تحصیلی تطبیق گردیده و قرار است طی سال جاری کار اعمار 208 پروژه ساختمانی در سطح مرکز و ولایات آغاز گردد.