برنامه بانک زمین دولتی

sakina_admin
بانک زمین

Due

-

برنامه بانک زمین دولتی به منظور سروی و ثبت زمین های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده است. با تطبیق این برنامه ملی و انکشافی، می توان به اهدافی چون جلوگیری از غصب بیشتر زمین های دولتی، زمینه سازی برای طرح و تطبیق پلان گذاری های اقتصادی و انکشافی دولت، تحقق پروژه های زیربنایی و عام المنفعه، اجاره دهی زمین به سکتور خصوصی و توزیع زمین به عودت کننده گان، بیجا شده گان داخلی، کوچی ها و ورثه شهدای نیرو های امنیتی و دفاعی کشور دست یافت.

کار عملی برنامه بانک زمین دولتی در حمل سال ۱۳۹۷ خورشیدی بر مبنای حکم شماره ۶۶ مورخ ۸/۱/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست ج.ا.ا. در ۲۸ ولایت آغاز و طی یک سال کار پیگیر؛ حدود چهار ملیون جریب زمین و املاک دولتی؛ سروی، نقشه برداری و ثبت بانک زمین گردیده است. از مجموع زمین های دولتی ثبت شده در بانک زمین تا کنون؛ ۱۸ هزار جریب زمین دولتی برای تطبیق پروژه های عام المنفعه حکومت و ۱۲۵۰۰ جریب زمین دولتی برای اسکان عودت کننده گان، بیجا شده گان داخلی و فامیل های شهدای نیرو های امنیتی و دفاعی کشور اختصاص یافته است.