برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان

sakina_admin
IDPL

Due

-

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان به اساس هدایت جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و سعی خستگی ناپذیر وزارت شهرسازی و اراضی در هماهنگی نزدیک با کشور دوست ترکیه به هدف ایجاد نظام نوین، شفاف و پایدار زمینداری مبتنی بر تکنالوژی معاصر  پایه گذاری گردیده است. این برنامه مشتمل بر سه بخش عمومی در برگیرنده بخش های فرعی است؛

بخش اول شامل ایجاد زیربنای معلومات جغرافیایی در سه بخش زیربنای جیودیتیک، ایجاد نقشه های اساسی و سیستم معلوماتی زمین و تکنالوژی معلوماتی است. تعیین سیستم کوردینات، ایجاد راهکار ها و طرزالعمل های کاری و عملیاتی، ثبت معلومات زمین در یک سیستم جامع و الکترونیک، اتصال دفاتر مرکزی و ولایتی و مصئونیت ارقام ذخیره شده از عمده ترین موارد این بخش است.

بخش دوم شامل سیستم ثبت زمین؛ در برگیرنده سروی کدستر، ثبت زمین، ایجاد سیستم موثر و کارای مدیریت زمین و ملکیت ها و توزیع قباله به ضمانت دولت می باشد.

بخش سوم: شامل پالیسی زمین و ظرفیت سازی در برگیرنده تدوین کود ملی زمین، ایجاد و تجهیز انستیتیوت تخنیکی و تربیوی وزارت شهرسازی و اراضی است.

تطبیق این برنامه از شهر های بزرگ آغاز و با توسعه تدریجی به تمام مناطق کشور طی پنج سال آینده؛ پروسه های کهنه، عنعنوی، چالش زا و زمانگیر امور زمینداری کشور به نظام عصری، شفاف و پایدار مبدل می گردد.