انجنیر سرک

it_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۶ - ۱۴:۴۱
job-pic

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

وزارت شهرسازی و اراضی:

هدف کلی:

وزارت شهرسازی و اراضی از جمله وزارت های سکتوری بوده که به عنوان یک نهاد فعال و متعهد به ایجاد شهر های دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار و حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلانها و پالیسی های تهیه مسکن در پرتو قانون شهرسازی فعالیت مینماید.

دیدگاه وزارت شهرسازی  و مسکن در کل دستیابی به مراکز شهری پویا، مصون, و قابل زیست که مراکز رشد اقتصادی و تجمع فرهنگی و اجتماعی بوده میباشد.

وزارت شهرسازی و اراضی از اینکه توانسته باشد به اهداف و مقاصد تعریف شده خویش نایل اید, این وزارت فعالیت ها خود را در پرتو قانون شهرسازی و اراضی وتطبیق برنامه اولویت ملی شهری  طی بخش های ذیل تنظیم نموده است.

پلانگذاری شهری
تهیه مسکن
زیربنا
ساختمانهای عامه
تحکیم و احیا مجدد ابدات تاریخی و مساجد
تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

 

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Engineering
Employment Type: Full Time
Salary: رتب و معاش
Vacancy Number: 49-90-32-010
No. Of Jobs: 1
City: kabul
Organization: وزارت شهرسازی و اراضی
Years of Experience: 1 سال
Contract Duration: دایمی
Gender: Male/Female
Education: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته ‌های انجینیری سرکسازی، انجینیری سیول از موسسات تحصیلی
Close date: 27 Jun, 2021

 

Job Description:

عنوان وظیفه انجنیر سرک
بست بست ۴
وزارت/ اداره وزارت شهر سازی و اراضی
بخش مربوطه وزارت شهر سازی و اراضی / معینیت امور مسکن / ریاست پروژه کابل جدید / آمریت انجنیری و پلان
موقعیت پست مرکز
گزارشده بست آمر انجنیری و پلان
گزارش گیر از
کٌد بست 49-90-32-010
هدف وظیفه طرح و دیزاین سرکهای داخلی پارک های صنعتی به اساس ماستر پلان ها ( پلان های تفصیلی) توپو گرافی ساحه با استقاده از سافت ویر ها و نورم ها و استندرد های ملی و بین المللی.
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی 
وظایف تخصصی • جمع آوری معلومات، آمار و ارقام پروژه های برق و آبرسانی و انجام مطالعات لازمی از ساحه و مراجع مربوطه.
 • انجام محاسبات و تحلیل های انجینری روی چندین طرح (سرکهای اسفالت، کانکریتی و یا جغلدار) و انتخاب طرح مناسب، اقتصادی و مؤثر.
 • تهیه و ترتیب دیزاین و نقشه های ابتدایی و تفصیلی سرکها به شمول قطع، پروفایلهای طولی و عرضی، جیومتری سرک، دیزاین گولائی ها، میلان سرک، پیاده روها، جویچه ها، پل و پلچکها، طبقات مختلف وغیره.
 • تهیه و ترتیب احجام کندنکاری و پرکاری سرکهای جدیدالتاسیس.
 • تهیه و ترتیب مشخصات تخنیکی سرکها و مواد ساختمانی.
 • ترتیب مکس دیزاین برای طبقات مختلف سرک و کانکریت.
 • سنجش، تهیه و ترتیب بل احجام کار و قیمت پروژه.
 • نظارت و کنترول از تطبیق درست دیزاین ها و ارزیابی نمونه های مواد ساختمانی و آزمایشات انجینری.
 • حفظ اسناد تخنیکی و نقشه های انجینری پروژه های سرک درسافت و هاردکاپی.
وظایف مدیریتی • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی • همآهنگی و ابراز نظر در قسمت ترتیب پلانهای تفصیلی با انجینران ذیربط.

Job Requirements:

شرایط استخدام این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته ‌های انجینیری سرکسازی، انجینیری سیول از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
تجربه کاری داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارتهای لازم تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
موارد تشویقی (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت

 

Submission Guideline:

رهنمود ارسال اسناد و اوراق لازم بستهای سوم و چهارم وزارت شهرسازی و اراضی


به اطلاع آنعده متقاضیان که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های سوم و چهارم  خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت  شهرسازی و اراضی اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت ج.ا.ا "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند"
کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از طریق ویب سایت های (www.acbar.org, www.mudl.gov.af www.iarcsc.gov.af, www.jobs.af  ) لایحه وظایف بستهای اعلان شده را در یافت نموده و جهت اخذ فورمه های در خواستی بست های اعلان شده به شعبه پذیرش آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
کاندیدان محترم فورمه های درخواستی را بشکل دقیق مطابق معیار ها و شرایط که در لایحه وظایف همان بست تذکر بعمل آمده  خانه پری نمایند.
کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم در خواستی نمایند.
از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درهنگام ثبت نام با خود داشته و ضم فورم درخواستی نمایند.
کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکرد  شان درهنگام ثبت نام ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد درهنگام ثبت نام همزمان ضم فورم درخواستی نمایند.
به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده ضمیمه اسناد نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان جعلی تثبیت گردد، شخص کاندید از پروسه حذف گردیده و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
کاندیدان محترم تنها می توانند دریک بست خود شانرا کاندید نمایند و همزمان در دو یا بیشتر از آن نمیتوانند کاندید نمایند، در صورت مشاهده فورم در خواستی شما در بیشتر از یک بست، از پروسه حذف میگردند.
کاندیدان مکلف اند تمامی مراحل ثبت نام را با ذکر مشخصات خواسته شده، اسناد تحصیلی و تجارب کاری شانرا بطور دقیق خانه پری نموده و به مسئول توزیع فورم تسلیم نمایند.

آدرس: وزارت شهرسازی و اراضی واقع مکرو ریان سوم مقابل مطبع آزادی.

شماره تماس-0202300742

 

Submission Email:

no

Documents

فورم درخواستی

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی

7 months 1 week ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1

Related VacanciesShow all

Back to vacancies