د ښاري پراختیا عالي شورا مصوبې

# د ښاري پراختیا عالي شورا مصوبې د شورا د برګزارۍ نیټه په ویب پاڼه کې د خپرېدو نیټه
۱ مصوبه اول شورای عالی توسعه شهری ۲۰ غویی کال ۱۳۹۵ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۲ مصوبه دوم شورای عالی توسعه شهری ۲۳ چنګاښ کال ۱۳۹۵ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۳ مصوبه سوم شورای عالی توسعه شهری ۷ تله کال ۱۳۹۵ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۴ مصوبه چهارم شورای عالی توسعه شهری ۱۹ لړم کال ۱۳۹۵ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۵ مصوبه پنجم شورای عالی توسعه شهری ۱۸ لیندۍ کال ۱۳۹۵ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۶ مصوبه ششم شورای عالی توسعه شهری ۸ کب کال ۱۳۹۵ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۷ مصوبه هفتم شورای عالی توسعه شهری ۲۳ کب کال ۱۳۹۵ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۸ مصوبه هشتم شورای عالی توسعه شهری ۲ زمری کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۹ مصوبه نهم شورای عالی توسعه شهری ۱۵ زمری کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۱۰ مصوبه دهم شورای عالی توسعه شهری ۵ وږی کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۱۱ مصوبه یازدهم شورای عالی توسعه شهری ۱۶ وږی کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۱۲ مصوبه دوازدهم شورای عالی توسعه شهری ۱۸ تله کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۱۳ مصوبه سیزدهم شورای عالی توسعه شهری ۸ لړم کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۱۴ مصوبه چهاردهم شورای عالی توسعه شهری ۲۲ لړم کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۱۵ مصوبه پانزدهم شورای عالی توسعه شهری ۵ لیندۍ کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۱۶ مصوبه شانزدهم شورای عالی توسعه شهری ۲۳ لیندۍ کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۱۷ مصوبه هفدهم شورای عالی توسعه شهری اول سلواغه کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۱۸ مصوبه هژدهم شورای عالی توسعه شهری ۱۵ سلواغه کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۱۹ مصوبه نزدهم شورای عالی توسعه شهری ۲۹ سلواغه کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۲۰ مصوبه بیستم شورای عالی توسعه شهری ۴ کب کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۲۱ مصوبه بیست و یکم شورای عالی توسعه شهری ۲۱ کب کال ۱۳۹۶ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۲۲ مصوبه بیست و دوم شورای عالی توسعه شهری ۲۲ وری کال ۱۳۹۷ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۲۳ مصوبه بیست و سوم شورای عالی توسعه شهری ۶ غبرګولی کال ۱۳۹۷ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۲۴ مصوبه بیست و چهارم شورای عالی توسعه شهری ۶ چنګاښ کال ۱۳۹۷ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۲۵ مصوبه بیست و پنجم شورای عالی توسعه شهری ۲۰ زمری کال ۱۳۹۷ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۲۶ مصوبه بیست و ششم شورای عالی توسعه شهری ۵ وږۍ کال ۱۳۹۷ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۲۷ مصوبه بیست و هفتم شورای عالی توسعه شهری ۲ تله کال ۱۳۹۷ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۲۸ مصوبه بیست و هشتم شورای عالی توسعه شهری ۲۲ تله کال ۱۳۹۷ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۲۹ مصوبه بیست و نهم شورای عالی توسعه شهری وری ۲۵ کال ۱۳۹۸ لړم ۵ کال ۱۳۹۸
۳۰ مصوبه سی ام شورای عالی توسعه شهری ۱۳ تله کال ۱۳۹۸ لړم ۵ کال ۱۳۹۸