پیام رهبری وزارت شهرسازی و اراضی

شهرسازی عصر حاضر با پلان گذاری فضایی در سطح زون ها، ولایات و کشور از حالت غیر منظم و عکس العملی متحول خواهد شد؛ امری که متضمن ارتباطات تاریخی و منطقوی ما خواهد بود. در این راستا چهارچوب طراحی شهر کابل در شش جلد تکمیل گردیده و عملاً تحت تطبیق بوده، کار روی ساختن چهارچوب طراحی پنج شهر دیگر نیز آغاز گردیده و قرار است برای تمامی شهر های کشور چهارچوب های شهری ترتیب و با نیل به این مأمول؛ زمینه مبدل ساختن شهرها به چرخ رشد اقتصادی فراهم گردد.

با این حال؛ به منظور باز نگهداشتن روزنۀ رشد و بالنده گی در عرصه انکشاف شهری؛ در مطابقت با قانون شهر سازی؛ شاروالی های خلاق و مبتکر مستحق بودجه تشویقی خواهند شد و باید تصریح کرد که در زمینه از قبل بودجه لازم تدارک دیده شده است.

مبحث دیگر؛ شهرک های غیر قانونی و غیر معیاری است که سرنوشت آنها ذریعه یک سند تقنینی بزودی روشن گردیده و تدابیر لازم معیاری سازی و قانونمند شدن این شهرک ها روی دست است. در همین راستا وزارت شهرسازی و اراضی به منظور جلوگیری از انکشاف شهری غیر معیاری و ازدیاد بی رویۀ ساختمان های غیر معیاری؛ اداره رسیده گی به تخلفات شهری و ساختمانی را ایجاد نموده است. همزمان با این به هدف به میان آوردن یک نظام معماری اسلامی و افغانی؛ ادارۀ انکشاف نظام انجنیری و مهندسی اسلامی و افغانی نیز تاسیس گردیده است.

در بخش مسکن؛ پالیسی ملی مسکن در شورای عالی توسعه شهری تصویب گردیده، که بدون شک زمینۀ تهیه مسکن برای هموطنان ما را اعم از قشر کم در آمد، اوسط درآمد و بلند درآمد مساعد می سازد. با تحقق این پالیسی؛ مسکن مناسب برای معلمان، مامورین دولتی، متقاعدین، افسران و ورثه شهدای نیرو های امنیتی و دفاعی کشور، عودت کنندگان،  بیجا شده گان داخلی، کوچی ها و سایر اقشار جامعه فراهم خواهد شد. ضمناً به منظور عملی شدن این همه پلان؛ صندوق وجهی مسکن نیز ایجاد گردیده، که از منابع مختلف تمویل خواهد شد.

در این راستا گام های نیز برداشته شده که می توان تخصیص ۱۲۰۰۰ جریب زمین شامل ۱۶۰۰۰ نمره رهایشی را در ولایات ننگرهار، هرات و کابل یاد آور شد که تمام مراحل سروی و پلانگذاری زمین های اختصاص یافته به عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی به شمول پلان تفصیلی آن تکمیل گردیده و عنقریب به مستحقین توزیع میگردد.

وزارت شهرسازی و اراضی در نظر دارد شرایط لازم اسکان مجدد تمامی هموطنانی را که در مرکز و ولایات در معرض حوادث و رویداد های طبیعی قرار دارند فراهم سازد. در این خصوص؛ کار روی اسکان مجدد 1000 خانه واقع در مسیر سیلاب در ولایت فراه نیز آغاز گردیده است.

در بخش زمین و املاک دولتی باید تصریح کرد که از زمین و املاک دولت؛ منحیث سرمایه ثابت و نظرداشت نقش کلیدی آن در رشد اقتصادی کشور؛ استفاده مؤثر و معقول صورت خواهد گرفت. در این راستا طرزالعمل مربوطه از سوی شورای عالی توسعه شهری تصویب گردیده و بزودی همگان شاهد تحقق پروژه های متعدد اقتصادی و سرمایه گذاری خواهند بود، که علاوه بر تاثیر گذاری در رشد و انکشاف؛ فرصت های خوب شغلی را برای هموطنان فراهم می سازد.

وزارت شهرسازی و اراضی به منظور اصلاح، تقویت و عصری سازی نظام نوین زمینداری در کشور برای نخستین بار بانک زمین دولتی را ایجاد و طی یک سال گذشته؛ حدود چهار ملیون جریب زمین و املاک دولتی را سروی و ثبت نموده است. این ابتکار حکومت؛ ضمن جلوگیری از غصب بیشتر زمین های دولتی؛ زمینه مناسب استفاده معقول و مؤثر از زمین را منحیث سرمایه ثابت به نسل های آینده فراهم کرده است. در همین راستا این وزارت به زودی؛ 20 پروژه بزرگ و متوسط سرمایه گذاری را به ارزش 1.5 میلیارد دالر بالای زمین و املاک دولتی در شهر کابل و برخی ولایات اعلام خواهد نمود که نمونه خوبی استفاده موثر از زمین و املاک دولتی محسوب می گردد.

در این پروسه با استفاده از زمین و املاک دولتی؛ برخی نقاط مرکزی شهرها تنظیم مجدد می گردد؛ امری که علاوه بر تاثیر گذاری محسوس روی ترافیک شهری؛ به توسعه ساحات سبز و عامه داخل شهر ها نیز می انجامد. به طور نمونه؛ می توان از روی دست گیری طرح ایجاد مجتمع اداری دارلامان و انتقال وزارت ها و ادارات از مرکز به حومه شهر و توسعه پارک زرنگار کابل یاد آور شد.

در عرصه زمینداری؛ مصؤن ساختن ملکیت های شخصی، دولتی، عامه و وقفی در صدر پلان های وزارت شهرسازی و اراضی قرار داشته و در زمینه؛ پلان های کوتاه مدت، میانه مدت و دراز مدت با استفاده از تکنالوژی معاصر روی دست گرفته شده و کار عملی ساختن آن نیز جریان دارد.

طبق پلان قرار است تا ختم سال ۲۰۱۹ میلادی برای ۴۰ هزار خانه و تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی؛ برای ۵۰ هزار خانه در ساحات غیر رسمی شهر های کابل، قندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، بامیان، فراه و نیلی سند ملکیت توزیع گردد؛ پروسه ای که از آن؛ ۳ میلیون هموطن از مزایای لازم مسکن مصؤن مستفید می گردند. در این راستا به زودی ۱۰ هزار سند ملکیت در برگیرنده ۱۰۰۰ سند ملکیت مشترک؛ یعنی زوج و زوجه به خانه های واقع در ساحات غیر رسمی شهر کابل توزیع می گردد. این امر نشان دهنده تغییر بنیادی، توجه بی پیشینه و ارج گذاری به حق مالکیت زنان در تاریخ کشور ماست و این برنامه در آینده نزدیک به سایر شهرهای کشور نیز توسعه خواهد یافت.

وزارت شهرسازی و اراضی منحیث نهاد مسول و با صلاحیت در عرصه انکشاف شهری و تنظیم امور زمینداری نوین به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کافه ملت افغانستان تعهد می سپارد که با روی دست گیری بیشتر برنامه های کارا و مثبت انکشافی؛ شرایط لازم طرح و تطبیق پلان گذاری های حکومت در عرصه رشد و انکشاف و تأمین رفاه عامه هموطنان را در مسیر سعادت و بالنده گی جامعه افغانی فراهم خواهد ساخت.

در اخیر با اغتنام از فرصت می خواهم از حمایت قاطع و بیدریغ، طرح های اندیشمندانه و رهنمود مدبرانه جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در طرح و تطبیق برنامه های ملی و انکشافی این وزارت صمیمانه سپاس گذاری نموده و همچنان از تمویل کننده گان پروژه ها و حسن همکاری ادارات سکتور شهری در پیشبرد امور اظهار امتنان نمایم.