مصوبات شورای عالی توسعه شهری

# مصوبه های شورای عالی توسعه شهری تاریخ برگزاری شورا تاریخ نشر در ویب سایت
۱ مصوبه اول شورای عالی توسعه شهری ۲۰ ثور سال ۱۳۹۵ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲ مصوبه دوم شورای عالی توسعه شهری ۲۳ سرطان سال ۱۳۹۵ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳ مصوبه سوم شورای عالی توسعه شهری ۷ میزان سال ۱۳۹۵ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۴ مصوبه چهارم شورای عالی توسعه شهری ۱۹ عقرب سال ۱۳۹۵ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۵ مصوبه پنجم شورای عالی توسعه شهری ۱۸ قوس سال ۱۳۹۵ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۶ مصوبه ششم شورای عالی توسعه شهری ۸ حوت سال ۱۳۹۵ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۷ مصوبه هفتم شورای عالی توسعه شهری ۲۳ حوت سال ۱۳۹۵ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۸ مصوبه هشتم شورای عالی توسعه شهری ۲ اسد سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۹ مصوبه نهم شورای عالی توسعه شهری ۱۵ اسد سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۰ مصوبه دهم شورای عالی توسعه شهری ۵ سنبله سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۱ مصوبه یازدهم شورای عالی توسعه شهری ۱۶ سنبله سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۲ مصوبه دوازدهم شورای عالی توسعه شهری ۱۸ میزان سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۳ مصوبه سیزدهم شورای عالی توسعه شهری ۸ عقرب سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۴ مصوبه چهاردهم شورای عالی توسعه شهری ۲۲ عقرب سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۵ مصوبه پانزدهم شورای عالی توسعه شهری ۵ قوس سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۶ مصوبه شانزدهم شورای عالی توسعه شهری ۲۳ قوس سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۷ مصوبه هفدهم شورای عالی توسعه شهری اول دلو سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۸ مصوبه هژدهم شورای عالی توسعه شهری ۱۵ دلو سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۹ مصوبه نزدهم شورای عالی توسعه شهری ۲۹ دلو سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۰ مصوبه بیستم شورای عالی توسعه شهری ۴ حوت سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۱ مصوبه بیست و یکم شورای عالی توسعه شهری ۲۱ حوت سال ۱۳۹۶ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۲ مصوبه بیست و دوم شورای عالی توسعه شهری ۲۲ حمل سال ۱۳۹۷ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۳ مصوبه بیست و سوم شورای عالی توسعه شهری ۶ جوزا سال ۱۳۹۷ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۴ مصوبه بیست و چهارم شورای عالی توسعه شهری ۶ سرطان سال ۱۳۹۷ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۵ مصوبه بیست و پنجم شورای عالی توسعه شهری ۲۰ اسد سال ۱۳۹۷ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۶ مصوبه بیست و ششم شورای عالی توسعه شهری ۵ سنبله سال ۱۳۹۷ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۷ مصوبه بیست و هفتم شورای عالی توسعه شهری ۲ میزان سال ۱۳۹۷ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۸ مصوبه بیست و هشتم شورای عالی توسعه شهری ۲۲ میزان سال ۱۳۹۷ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۹ مصوبه بیست و نهم شورای عالی توسعه شهری ۲۵ حمل سال ۱۳۹۸ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳۰ مصوبه سی ام شورای عالی توسعه شهری ۱۳ میزان سال ۱۳۹۸ ۵ عقرب سال ۱۳۹۸